جنگ نادرشاه در اصفهان

روايت کرده‌اند که نادرشاه در جنگ مورچه ‌خورت اصفهان با اشرف افغان، پیرمردی را می‌بیند که با نهایت دلاوری مشغول جنگ بود!

به او می‌گوید تو در جریان محاصره‌ی اصفهان توسط محمودافغان کجا بودی پس؟!

جواب می‌دهد: آن زمان هم من اینجا بودم، ولی نادر شاه  نبود...

 

اعضای یک تیم هرچقدر هم پتانسیل بالایی داشته باشند، بدون یک رهبری مفید و شجاعانه نخواهند توانست به نهایت پتانسیل خود برسند.

چاپایمیل