نو بهار است، در آن کوش که خوش دل باشی

از علامه طباطبایی پرسیدند معنای این بیت خواجه حافظ چیست که می گوید:

 

نو بهار است، در آن کوش که خوش دل باشی

که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

 

فرمودند: نوبهار کنایه از ایام جوانی و نشاط زندگی انسانی است. خواجه در این بیت به سالک خطاب می کند که دوران جوانی را پیش از فرارسیدن فصل کهولت و فرسودگی و پیری مغتنم شمار که همیشگی نیست؛ و روزگار عمر و حیات را پیش از حلول موت دریاب و قدم همتی در راه رسیدن به کمالات و حیات طیبه دیدار حضرت حق که به منظور آن آفریده شده ای بردار.

چنانکه در روایت داریم: پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت بشمار:

جوانی ات را پیش از پیری ... و زنده بودنت را پیش از مرگ...

 

منبع: کتاب در محضر علامه طباطبایی، ص 385

چاپایمیل