هسته زردآلو..!

مردی در حاشیه خیابان بساط فروش پهن کرده بود، زردآلو هر کیلو 2000 تومن، هسته زردآلو هرکیلو 4000 تومن.
یکی پرسید چرا هسته اش ازخود زردالو گرونتر است؟
فروشنده گفت: چون عقل آدم رو زیاد میکنه.
مرد كمي فكر كرد و گفت، یک کیلو هسته بده.
یک کیلو هسته خرید و همان نزدیکی نشست و مشغول شکستن و خوردن شد؛ در حین خوردن هسته ها با خودش گفت:
چه کاری بود، زردآلو میخریدم هم خود زردآلو را میخوردم و هم هسته شو، هم ارزونتر بود.
به پیش فروشنده رفت و همين حرف را به فروشنده گفت.
فروشنده گفت: بــــــله ، گفتم که عقل آدم رو زیاد میکنه !!! چه زود هم اثر کرد.!
 
به نقل از علی اکبر دهخدا

چاپایمیل