اقتدار در ابراز وجود

داستانی جالب ...
گاوچراني وارد شهر شد و براي نوشيدن چيزي، كنار يک مهمان‌خانه ايستاد. بدبختانه، كساني كه در آن شهر زندگي مي‌كردند عادت بدي داشتند كه سر به سر غريبه‌ها مي‌گذاشتند. وقتي گاوچران نوشيدني‌اش را تمام كرد، متوجه شد كه اسبش دزديده شده است.
او به كافه برگشت، و ماهرانه اسلحه‌اش را در آورد و سمت بالا گرفت و بدون هيچ نگاهي به سقف يک گلوله شليک كرد. او با تعجب و خيلي مقتدرانه فرياد زد:
«كدام يک از شما آدم‌هاي بد اسب منو دزديده؟!»
كسي پاسخي نداد. «بسيار خوب، من يک آب جو ديگه ميخورم، و تا وقتي آن را تمام مي‌كنم اسبم برنگردد، كاري را كه در تگزاس انجام دادم انجام مي‌دهم! و دوست ندارم آن كاري رو كه در تگزاس انجام دادم رو انجام بدم!»
 بعضي از افراد خودشون جمع و جور كردن. آن مرد، بر طبق حرفش، آب جو ديگري نوشيد، بيرون رفت، و اسبش به سرجايش برگشته بود. اسبش رو زين كرد و خواست که به خارج شهر برود.
كافه چی به آرامي از كافه بيرون آمد و پرسيد: هي رفيق قبل از اينكه بري بگو، در تگزاس چه اتفاقي افتاد؟
گاوچران برگشت و گفت: مجبور شدم پیاده برم خونه!
 
آرامش داشته باش؛ با اقتدار ابراز وجود كن؛ حتما نتيجه خواهيد گرفت..

چاپایمیل